ΜΕΝΟΥ
Your Cart

Προσωπικά δεδομένα

Γενικά:

Η παρούσα δήλωση της ιστοσελίδας μας, έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 [για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)] και της Οδηγίας 2016/680/ΕΕ [για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου] και έχει ως στόχο την παροχή ενημέρωσης σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας:

Η ιστοσελίδα μας φέρει την ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας.

Ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας ορίζεται με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Νομιμότητα της επεξεργασίας:

Η ιστοσελίδα μας δύναται να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της εφόσον συντρέχει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία συμβάλλεστε ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτησή σας πριν από τη σύναψη σύμβασης,

β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της ιστοσελίδας μας ή για την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων της που απορρέουν από τις συναλλακτικές της σχέσεις με τους πελάτες ή από άλλα απορρέοντα από την ισχύουσα νομοθεσία δικαιώματά της,

γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο,

Σημειώνεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την ιστοσελίδα μας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4557/2018 με σκοπό την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Στο πλαίσιο αυτό, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δύνανται να διαβιβάζονται στις αρμόδιες αρχές που εποπτεύουν την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, καθώς και σε άλλες δημόσιες αρχές που είναι επιφορτισμένες με καθήκοντα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικών χαρακτήρα για τον προαναφερόμενο σκοπό θεωρείται ζήτημα δημοσίου συμφέροντος.

(Σημειώνεται ότι στις υπό α), β) και γ) περιπτώσεις, για την επεξεργασία των δεδομένων, δεν απαιτείται συναίνεση των πελατών/υποκειμένων των δεδομένων)

δ) έχετε συναινέσει ειδικά, ρητά και εγγράφως στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς και υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία δεν θεμελιώνεται σε κάποια εκ των ανωτέρω υπό α έως γ αναφερόμενων νομίμων βάσεων*.

Σημειώνεται ότι στην έννοια της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων πελατών από την ιστοσελίδα μας συμπεριλαμβάνεται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

*Σε περίπτωση που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στηρίζεται στην παροχή συναίνεσης εκ μέρους σας (τέτοια δε συναίνεση απαιτείται λ.χ. για την αποστολή προς εσάς από την ιστοσελίδα μας εντύπων και ηλεκτρονικών μηνυμάτων για διαφημιστικούς – προωθητικούς σκοπούς), έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, η σχετική δε ανάκληση δε θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Η ανάκληση διενεργείται με σχετικό έγγραφο που υποβάλλεται, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα μας -απευθυνόμενο προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων- και ισχύει από την ημερομηνία υποβολής του και εφεξής.

Είδος δεδομένων που επεξεργάζεται η ιστοσελίδα μας:

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία επεξεργάζεται η ιστοσελίδα μας, δύνανται να έχουν περιέλθει σε γνώση της, τόσο στο πλαίσιο των συναλλακτικών της σχέσεων με τους πελάτες όσο και στο πλαίσιο πληροφόρησης που η ιστοσελίδα μας λαμβάνει από τρίτα, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα ή φορείς του δημοσίου τομέα, κατά την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων των ίδιων ή της ιστοσελίδας μας. Πρόκειται δε για τα ακόλουθα δεδομένα:

  • Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο πελάτη
  • Στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου του πελάτη
  • Χώρα Γέννησης
  • Υπηκοότητα
  • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, Δ.Ο.Υ. & Χώρα Φορολογικής Κατοικίας
  • Επάγγελμα
  • Διεύθυνση Κατοικίας
  • Στοιχεία Επικοινωνίας: Κινητό Τηλέφωνο, Τηλέφωνο Κατοικίας, Τηλέφωνο Εργασίας, Email, Διεύθυνση Αλληλογραφίας.

Σημειώνεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται από τους πελάτες πρέπει να είναι πλήρη και ακριβή και να επικαιροποιούνται με επιμέλεια των ίδιων των πελατών, άμεσα σε κάθε περίπτωση μεταβολής τους ή όποτε άλλοτε κρίνεται απαραίτητο ή σκόπιμο από την ιστοσελίδα μας για τη διατήρηση των μεταξύ τους συναλλακτικών σχέσεων ή για τη συμμόρφωσή της ιστοσελίδας μας με τις απορρέουσες από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο υποχρεώσεις της.

Η ιστοσελίδα μας δεν επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πελατών της που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, ούτε γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την ταυτοποίηση του πελάτη ή δεδομένα που αφορούν την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή του πελάτη ή τον γενετήσιο προσανατολισμό του.

 

Δεδομένα ανηλίκων:

Δεν κρατούνται δεδομένα ανηλίκων στην ιστοσελίδα μας, διότι απαγορεύεται η χρήση των προϊόντων μας, για νέους κάτω των 21 ετών.

Φύλαξη και χρόνος διακράτησης:

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πελατών της ιστοσελίδας μας υπόκεινται σε επεξεργασία, τηρούνται και φυλάσσονται από την ιστοσελίδα μας σε ασφαλές περιβάλλον, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται και μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την επίτευξη των εν λόγω σκοπών, με την επιφύλαξη των ειδικότερων προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία.

Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά δεδομένα των πελατών τηρούνται για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών από τη με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της συμβατικής σχέσης μεταξύ της ιστοσελίδας μας και πελάτη ή από την ολική εκ μέρους του πελάτη εξαγορά όλων των μεριδίων υπό διαχείριση και/ή αντιπροσώπευση ΟΣΕ του πελάτη, κατά περίπτωση. Τα ανωτέρω χρονικά όρια δεν ισχύουν σε περίπτωση δικαστικών διενέξεων, οπότε και ο προβλεπόμενος χρόνος τήρησης των δεδομένων επεκτείνεται έως την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Αποδέκτες/ κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων:

Αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πελατών της ιστοσελίδας μας μπορεί να είναι:

i) τρίτα πρόσωπα στα οποία η ιστοσελίδα μας έχει αναθέσει, μερικά ή ολικά, τη για λογαριασμό της εκτέλεση λειτουργιών της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση της διαχείρισης της ιστοσελίδας μας και της παροχής υπηρεσιών σε πελάτες, καθώς και της συμμόρφωσής της με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο,

ii) τρίτα πρόσωπα με τα οποία η ιστοσελίδα μας συνεργάζεται κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της, με σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της στο πλαίσιο της διαχείρισης και αντιπροσώπευσης ΟΣΕ και της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες,

iii) οι εταιρίες διαχείρισης των ΟΣΕ που η ιστοσελίδα μας αντιπροσωπεύει, οι θεματοφύλακες τους, καθώς και κάθε πρόσωπο στο οποίο οι εταιρίες δ&a

Προϊόντα ποιότητας
Ποιότητα και πολυτέλεια στα προϊόντα μας χειροποίητα και επώνυμα.
Δωρεάν Αποστολή
Δωρεάν αποστολή πανελλαδικά για αγορές άνω των 40€
Ασφαλείς Συναλλαγές
Ασφαλείς συναλλαγές με όλες τις πιστωτικές κάρτες μέσω viva wallet
Χειροποίητα προϊόντα
Δείτε τα υπέροχα χειροποίητα προϊόντα μας κατασκευασμένα με μεράκι
Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα χρησιμοποιούμε τα απαραίτητα cookies μόνο για να διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης.